Disclaimer

Disclaimer van Studio'sLeiden

Studio'sLeiden is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sLeiden, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sLeiden zijn verbonden. Studio'sLeiden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sLeiden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sLeiden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sLeiden worden aangeboden. Studio'sLeiden garandeert niet dat de op Studio'sLeiden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sLeiden garandeert ook niet dat de op Studio'sLeiden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sLeiden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sLeiden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sLeiden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sLeiden. U vrijwaart Studio'sLeiden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sLeiden.